Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Lưu Bị Quân Sư

Tam Quốc Chi Lưu Bị Quân Sư

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Lầu cao sắp đổ thiên địa loạn, hán thất lộc thiên hạ trục.

Quần vương cùng nổi lên ai là đế?

Chiêu Liệt phục hưng thừa đại thống.

Từ ôn nhiệt huyết Tam quốc, đỉnh cấp mưu sĩ quyết đấu.

Tạm thời xem Trần Dật làm sao phụ tá Lưu Bị, phục hưng Đại Hán.