Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Đế Thống Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Đế Thống Thiên Hạ

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Hiện đại sử học chuyên nghiệp sinh viên đại học ban đêm xa, ngẫu nhiên sống lại đến Tam quốc thời kỳ cuối Lưu Thiện con thứ năm Bắc Địa vương Lưu Kham trên người. Kiếp trước nghe nói Lưu Kham kiên trinh bất khuất, mang theo một nhà tự sát Chiêu Liệt miếu, vô cùng tiếc hận. Bây giờ đến này chấn chỉnh lại đại hán uy danh cơ hội, tự nhiên không cam lòng rơi vào bỏ mình hồn diệt kết cục. Tư Mã Chiêu, Tư Mã Viêm? Thứ đồ gì, tiêu diệt! Tạm thời xem ban đêm xa làm sao dựa vào sử học tri thức, đùa bỡn Thục Hán, nghịch chuyển Tam quốc!