Thông tin truyện

Tam Quốc Ấu Lân Truyện

Tam Quốc Ấu Lân Truyện

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Hán Kiến An hai mươi bốn năm:

Thời kỳ Lưu Huyền Đức tiến vị Hán Trung vương, Ngũ hổ mới phong, chủ mưu đồng đường; Quan Vân Trường nước ngập bảy quân, uy chấn Hoa Hạ, tất lộ phong mang.

Phóng tầm mắt xem, chính là lửa rực trên dầu, khuông phù trong tầm mắt.

Mà như dự liệu, Tào Mạnh Đức liệt sĩ tuổi già, tráng chí không ngớt; Tôn Trọng Mưu đạp giang tây đến, thề muốn bao phủ Kinh Tương!

Họa phúc từ xưa tương y, hưng suy sao nói không có bằng chứng?

Các đường hào kiệt ngươi phương ca hát xong ta lên sàn,

Bằng ai có thể, thử bổ bầu trời đã nứt, kéo dài Hán hưng thịnh?

Kinh Chập nhuận vật, vô thanh thính lôi.

Tạm thời xem xuyên qua sau Thiên Thủy thiếu niên Khương Bá Ước, phụ Ấu Lân đại danh, bên trong tu binh giáp, bên ngoài cùng chư nhung, suất lĩnh Quý Hán mới Ngũ hổ, ngăn cơn sóng dữ, phù lầu cao sắp đổ.