Thông tin truyện

Tái Kiến Nhất Cá Đại Hán Triều

Tái Kiến Nhất Cá Đại Hán Triều

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Tào Tháo cùng Lưu Bị mận xanh nấu rượu luận anh hùng thời khắc, ầm ầm ầm, một đạo thiên lôi xẹt qua, Lưu Cường xuyên qua Hán mạt trở thành Lưu Bị!

Quan Vũ thất bại bỏ chạy Mạch Thành? ? ? Lã Mông đúng không! Bạch y vượt sông đúng không! Ta từ lâu tại bờ sông mai phục được, chờ ngươi bán độ, giết chết ngươi!

Trương Phi đầu bị người cắt? ? ? Trương Đạt đúng không! Phạm Cương đúng không! Điểu dạng đi! Ta trước tiên một đao chặt ngươi!

Từ mẫu bị Tào tặc kèm giữ? Làm sao có khả năng! Dĩnh Xuyên Dương Địch, Từ mẫu ta trước tiên đem hắn kiếm về đến!

Phù không nổi A Đẩu? ? ? Đừng nghịch! Cái tên này nhưng là văn có thể đề bút an thiên hạ, vũ có thể lên ngựa định càn khôn! Tào Thực mặc cảm không bằng, Tào Chương một thương quật ngã!

Ngọa Long, Phượng Sồ trí đấu Giả Hủ, Tuân Du; đùa giỡn Chu lang, Lỗ Túc!

Trời xanh đã chết, trời vàng sẽ lập? Làm sao có khả năng! Tây Hán Đông Hán sau nhưng có Đại Hán vững như núi Thái!

http://www.toptruyenchu.com/2/2805/

Danh sách chương