Thông tin truyện

Đạo Môn Chấn Hưng Hệ Thống

Đạo Môn Chấn Hưng Hệ Thống

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Phật đạo chi tranh, từ xưa cũng có.

Nhưng Phật môn đại hưng, đạo môn suy bại.

Một tòa rách nát đạo quán, một vị lấy chấn hưng đạo môn làm nhiệm vụ của mình tuổi trẻ đạo sĩ.

"Vô thượng thiên tôn, vị này cư sĩ có nguyện nhập ta đạo môn?"