Thông tin truyện

Chứng Hồn Đạo

Chứng Hồn Đạo

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Tam hồn thất phách, hợp thành thập phương chi niệm, quét ngang bát phương lục hợp, Vũ Trụ Hồng Hoang, thành tựu chân chính đại đạo!

Người khác chứng Tiên đạo, Ma đạo, Phật đạo, độc ta chứng hồn đạo! Đại đạo ở chỗ hồn, đại đạo ở chỗ ta!