Thông tin truyện

Can Đông Đích Du Hí Dị Giới

Can Đông Đích Du Hí Dị Giới

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Nhìn xem trong tay nhiệm vụ nói rõ, nhân vật chính khóc không ra nước mắt.

Ta mẹ nó mới hơn hai mươi cấp, làm sao nhận được một cái Đồ Long nhiệm vụ?

Người khác đều là khi dễ khi dễ tiểu quái vật, làm sao ta đi lên liền muốn đối mặt một con rồng?

Danh sách chương